24 February 2010

Saint John’s Gospel (12): John 6: 16-71

“I am the Bread of Life” (John 6: 35)

Patrick Comerford

John 6: 16-71

16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.

22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃς ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 23 ἄλλα δὲ ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου, ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου· 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.

25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ραββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.

35 εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. 36 ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω· 38 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 39 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο δὲ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.

41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42 καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45 ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. 47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· 50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ. 58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων μου τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ.

60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63 τὸ Πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγε· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου.

66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις· 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην· οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτόν παραδιδόναι, εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.

John 6: 16-71

16 When evening came, his disciples went down to the lake, 17 got into a boat, and started across the lake to Capernaum. It was now dark, and Jesus had not yet come to them. 18 The lake became rough because a strong wind was blowing. 19 When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus walking on the lake and coming near the boat, and they were terrified. 20 But he said to them, ‘It is I; do not be afraid.’ 21 Then they wanted to take him into the boat, and immediately the boat reached the land towards which they were going.

22 The next day the crowd that had stayed on the other side of the lake saw that there had been only one boat there. They also saw that Jesus had not got into the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. 23 Then some boats from Tiberias came near the place where they had eaten the bread after the Lord had given thanks. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into the boats and went to Capernaum looking for Jesus.

25 When they found him on the other side of the lake, they said to him, ‘Rabbi, when did you come here?’ 26 Jesus answered them, ‘Very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. 27 Do not work for the food that perishes, but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For it is on him that God the Father has set his seal.’ 28 Then they said to him, ‘What must we do to perform the works of God?’ 29 Jesus answered them, ‘This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.’ 30 So they said to him, ‘What sign are you going to give us then, so that we may see it and believe you? What work are you performing? 31 Our ancestors ate the manna in the wilderness; as it is written, “He gave them bread from heaven to eat.” ’ 32 Then Jesus said to them, ‘Very truly, I tell you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. 33 For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.’ 34 They said to him, ‘Sir, give us this bread always.’

35 Jesus said to them, ‘I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. 36 But I said to you that you have seen me and yet do not believe. 37 Everything that the Father gives me will come to me, and anyone who comes to me I will never drive away; 38 for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. 39 And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. 40 This is indeed the will of my Father, that all who see the Son and believe in him may have eternal life; and I will raise them up on the last day.’

41 Then the Jews began to complain about him because he said, ‘I am the bread that came down from heaven.’ 42 They were saying, ‘Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, “I have come down from heaven”?’ 43 Jesus answered them, ‘Do not complain among yourselves. 44 No one can come to me unless drawn by the Father who sent me; and I will raise that person up on the last day. 45 It is written in the prophets, “And they shall all be taught by God.” Everyone who has heard and learned from the Father comes to me. 46 Not that anyone has seen the Father except the one who is from God; he has seen the Father. 47 Very truly, I tell you, whoever believes has eternal life. 48 I am the bread of life. 49 Your ancestors ate the manna in the wilderness, and they died. 50 This is the bread that comes down from heaven, so that one may eat of it and not die. 51 I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live for ever; and the bread that I will give for the life of the world is my flesh.’

52 The Jews then disputed among themselves, saying, ‘How can this man give us his flesh to eat?’ 53 So Jesus said to them, ‘Very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. 54 Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day; 55 for my flesh is true food and my blood is true drink. 56 Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. 57 Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever eats me will live because of me. 58 This is the bread that came down from heaven, not like that which your ancestors ate, and they died. But the one who eats this bread will live for ever.’ 59 He said these things while he was teaching in the synagogue at Capernaum.

60 When many of his disciples heard it, they said, ‘This teaching is difficult; who can accept it?’ 61 But Jesus, being aware that his disciples were complaining about it, said to them, ‘Does this offend you? 62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he was before? 63 It is the spirit that gives life; the flesh is useless. The words that I have spoken to you are spirit and life. 64 But among you there are some who do not believe.’ For Jesus knew from the first who were the ones that did not believe, and who was the one that would betray him. 65 And he said, ‘For this reason I have told you that no one can come to me unless it is granted by the Father.’

66 Because of this many of his disciples turned back and no longer went about with him. 67 So Jesus asked the twelve, ‘Do you also wish to go away?’ 68 Simon Peter answered him, ‘Lord, to whom can we go? You have the words of eternal life. 69 We have come to believe and know that you are the Holy One of God.’ 70 Jesus answered them, ‘Did I not choose you, the twelve? Yet one of you is a devil.’ 71 He was speaking of Judas son of Simon Iscariot, for he, though one of the twelve, was going to betray him.

Introduction

This is a long section in this chapter, but it seems natural to take it as one passage as the teaching on “the bread that came down from heaven” continues naturally from our consideration two weeks ago of the feeding of the multitude in the first section of this chapter (see: Saint John’s Gospel (11): John 6: 1-15).

Here John records a long conversation with the people Christ has fed, after they have eaten and he has given thanks. We can divide this section into the following four parts:

1, verses 16-24 (Jesus walks on the Sea of Galilee);

2, verses 25-34 (the request for a sign);

3, verses 35-58 (the discourse on the Bread of Life), which sub-divides into two themes: the Sapiential themes (verses 35-50), and the Sacramental theme (verses 51-58);

4, verses 59-71 (the reaction to the words of Christ).

Part 1, verses 16-24 (Jesus walks on the Sea of Galilee):

As in the Gospels according to Saint Matthew and Saint Mark, the disciples are well out at sea in the midst of a storm when Christ comes to them across the water. However, the point of the story for Saint John is not the calming of the sea, but the majestic statement: “Do not be afraid, Ἐγώ εἰμι I AM” (verse 20).

The impact of the “I AM” statement is missed in the NRSV, where it is translated with the more insipid “It is I.” But this is not one of the seven great “I AM” sayings in this Gospel. We encounter the first of these later in verse 35.

Some scholars also see the theme of the crossing of the Red Sea in Christ’s walking on the water.

Verse 19:

The disciples see. But do they believe? See what Simon Peter says on their behalf in verse 68.

Part 2, verses 25-34 (the request for a sign):

Verse 25:

The crowd then follows Christ to Capernaum and asks him: “Rabbi, when did you come here?” (NRSV), or, as other versions might put it: “How did you get here?”

Verse 26:

Once again, we have the characteristic Johannine mode of address for Christ: Ἀμὴν ἀμὴν (Amen, Amen). This is translated “Amen, amen,” in the RSV, but in the NRSV as: “Very truly.” Yet, we noted two weeks ago the significance of the “Amen, amen,” sayings in the Fourth Gospel.

In a characteristic Johannine play on words, Christ will tell them that he came here from heaven (see verses 41-42).

Verses 27-34:

But at this stage, we should notice how the conversation that unfolds parallels the earlier conversation with the Samaritan woman in Chapter 4:

● Verse 27 parallels John 4: 13;

● Verses 30-31 parallel John 4: 12;

● Verse 33 parallels John 4: 14.

● Verse 34 parallels John 4: 15.

As always, the aspirations of the crowd are on the material level only. They see the miraculous level of the sign, but they fail to grasp its meaning. Once again in this Gospel, we have a contrast between seeing and believing.

When Christ tries to raise them above this materialistic outlook, he is met by their persistent inability to understand.

Verse 31:

They then introduce the theme of the Passover and the feeding in the wilderness with the Manna. The feast of the Passover was near (verse 6), but rabbinic literature also speaks of the expected messiah repeating the miracle of the manna.

Verses 32-33:

However, these Galileans do not recognise that the Messianic Manna is the word of God, divine teaching and wisdom (see Deuteronomy 8: 3; Proverbs 9: 2-5). It is not the bread of the desert that was given by Moses but Christ who is the bread now given by the Father.

“I am the Bread of Life” (John 6: 35) ... an image from Saint Luke’s Episcopal Cathedral, Orlando (Photograph: Patrick Comerford, 2010)

Part 3, verses 35-58 (the discourse on the Bread of Life):

In response to their request for bread, Christ begins his great discourse on the Bread of Life. This discourse is in two parts: (a) verses 35-50, what Raymond Brown describes as “the Sapiential theme,” in which the nourishing heavenly bread is presented as the revelation or teaching of Christ; (b) verses 51-58, what Raymond Brown calls “the Sacramental theme,” in which the nourishing heavenly bread is the Eucharist.

These two themes are complementary, and we see here the basic substance of our liturgy for the past 2,000 years: the proclaimed Word and the Word in the Sacrament. Perhaps this accounts for John’s omission of an institution narrative in the Fourth Gospel.

Part 3a: the Sapiential themes (verses 35-50):

These verses could be described as Wisdom material. However, unlike the Wisdom writings in the Old Testament, Christ’s teaching nourishes forever.

Verse 35:

I AM the bread of life (John 6: 35), the first of the seven great I AM sayings in Saint John’s Gospel

This is the first of the seven I AM (Ἐγώ εἰμι) sayings in Saint John’s Gospel, and is repeated in verse 48. These seven I AM sayings are traditionally listed as:

1, I am the Bread of Life (John 6: 35, 48);
2, I am the Light of the World (John 8: 12);
3, I am the gate (or the door) (John 10: 7);
4, I am the Good Shepherd (John 10: 11 and 14);
5, I am the Resurrection and the Life (John 11: 25);
6, I am the way, the truth and the life (John 14: 6);
7, I am the true vine (John 15: 1, 5).

These I AM sayings are statements that give us a form of the divine name as revealed to Moses on Mount Sinai before to the first Passover (see Exodus 3: 14).

Jesus, in fact, says “I am” (Ἐγώ εἰμι) 45 times in this Gospel, including those places where other characters quote Christ’s words. Of these, 24 are emphatic, explicitly including the pronoun “I" (Ἐγώ), which would not be necessary in grammatically in Greek.

These emphatic references can also be sub-divided into “Absolute” or “Predicate” statements.

Verse 41:

In verse 41, the people start to murmur, just as the people murmured about the manna in the wilderness (see Exodus 16: 2, 8).

Verses 43:

Jesus reproves them and tells them to stop murmuring.

Verse 47:

Note yet another “Amen, amen” saying, which is so characteristic of Saint John’s Gospel.

Verse 48:

This is a repetition, or echo, or reminder of the first of the seven I AM (Ἐγώ εἰμι) sayings in verse 35.

Verses 49:

They are proud like their ancestors, but do not know his Father.

Part 3b: the Sacramental theme (verses 51-58):

John 6: 51-58: the Sacramental theme in the Discourse on the Bread of Life (Photograph: Patrick Comerford, 2010)

It could be argued that the sublime sacramental theology in this part of the discourse would not have been understood by a Galilean audience at that time. It has also been argued that this part of the discourse draws on Eucharistic material from the Last Supper to to bring out the deeper sacramental meaning of the heavenly bread, which can only be grasped in the light of the institution of the Eucharist.

In a deeper sense, the life-giving and living bread is Christ’s own flesh.

Verse 51:

John gives us the words: “The bread that I will give for the life of the world is my flesh.” This appears to be a variant of the words of the institution in the Eucharist (see Luke 22: 19; I Corinthians 11: 26).

For the Apostle Paul, the Eucharist proclaims the death of the Lord until he comes again. But for John, the emphasis is on the Word that has become flesh and that gives up his flesh and blood as the food of life.

There is profound sacramental theology here. If baptism gives us that life which the Father shares with the Son, then the Eucharist is the food nourishing it.

Part 4, verses 59-71 (the reaction to the words of Christ):

Verse 59:

Synagogue ruins in Capernaum (Photograph: David Shankbone)

We are told that all this has been taking place in the synagogue in Capernaum. The synagogue in Capernaum is a well-known location in the Synoptic Gospels.

Saint Matthew’s Gospel says Capernaum is the home of Jesus (Matthew 4: 13). In Saint Luke’s Gospel, Saint Luke also says it is the home of the Apostles Peter, Andrew, James and John, as well as the tax collector Matthew. Luke also tells us that Jesus also taught in the synagogue in Capernaum on Saturdays (Luke 4: 31-44). In Capernaum also, he healed a man who had the spirit of an unclean devil and healed a fever in Simon Peter’s mother-in-law. Matthew tells us that in Capernaum the centurion asked Christ to heal his servant (Matthew 8: 5-13).

The ruins of what may have been a synagogue of that period has been found beneath the remains of a later synagogue, and is one of the oldest synagogues in the world. The ancient synagogue still has two inscriptions, one in Greek, the other in Aramaic, that thank the benefactors who helped to build it.

Was a synagogue in the Ephesus area also the venue for the debates over the true bread from heaven between the “Jews” and the Johannine Christians?

Verse 60:

Christ’s teachings are greeted with disbelief, even by many of his disciples, who find his words hard to accept.

Verse 61 ff:

Once again, Christ knows that they are murmuring. In reply, does Christ make it any easier for them?

Hardly. John tells us that as result of this, many of the disciples returned to their old ways and no longer followed him (verse 66).

The 12 remain, but even they are challenged to answer for themselves and to say why they have not walked away too.

Once again, we have another reference to the Last Supper, when Judas isolates himself from the other 12.

Postscript:

This section of the Fourth Gospel should also allow us to draw some comparisons with the RCL Gospel reading for last Sunday, the First Sunday of Lent (Luke 4: 1-13):

● Christ crosses the Jordan and is led into the wilderness (Luke 4: 1), just as he crosses the Sea of Galilee;

● The one who is tempted to turn stone into bread (Luke 4: 3) is the Bread of Life (John 6: 35);

● He is tempted to display his authority and splendour in an inappropriate way (Luke 4: 6), just as in this chapter he is told to produce a miraculous sign (John 6: 30);

● He is tempted to throw himself down (Luke 4: 9); he has come down from heaven (John 6: 33, 38).

● The devil asks him if he is the Son of God (Luke 4: 9); God is his Father, and he does his Father’s will (John 6: 39-40).

Next: John 7: Jesus and the Feast of the Tabernacles

Canon Patrick Comerford is Director of Spiritual Formation, the Church of Ireland Theological Institute. This essay is based on notes prepared for a Bible study in a tutorial group with B.Th. and M.Th. students on 24 February 2010.

No comments: