21 October 2009

Saint John’s Gospel (3): John 2: 1-12Patrick Comerford

1 Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ: 2 ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 3καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 4 [καὶ] λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. 5 λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, Ο τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. 6 ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. 7 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. 8 καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ: οἱ δὲ ἤνεγκαν. 9 ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος 10 καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω: σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. 11 Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

1 On the third day there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. 2 Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 3 When the wine gave out, the mother of Jesus said to him, ‘They have no wine.’ 4 And Jesus said to her, ‘Woman, what concern is that to you and to me? My hour has not yet come.’ 5 His mother said to the servants, ‘Do whatever he tells you.’ 6 Now standing there were six stone water-jars for the Jewish rites of purification, each holding twenty or thirty gallons. 7 Jesus said to them, ‘Fill the jars with water.’ And they filled them up to the brim. 8 He said to them, ‘Now draw some out, and take it to the chief steward.’ So they took it. 9 When the steward tasted the water that had become wine, and did not know where it came from (though the servants who had drawn the water knew), the steward called the bridegroom 10 and said to him, ‘Everyone serves the good wine first, and then the inferior wine after the guests have become drunk. But you have kept the good wine until now.’ 11 Jesus did this, the first of his signs, in Cana of Galilee, and revealed his glory; and his disciples believed in him.

12 After this he went down to Capernaum with his mother, his brothers, and his disciples; and they remained there for a few days.

The Seventh Day

During the past two weeks, we have been looking at how Chapter 1 of Saint John’s Gospel is introducing us to a new creation, a new creation that is in Christ. After looking at the Prologue, we turned last week to the first six days in the new creation, and now we have come to Day Seven.

What did God do on the Seventh Day in the account of creation in the Book Genesis? God rested. And now that we have arrived at Day Seven in the opening week of Saint John’s Gospel, we come to the Day that Christ rests with his disciples, and to a foretaste of the Heavenly Banquet, which is the completion of God’s creation. “Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb” (Revelation 19: 9).

Seven has a symbolic meaning or significance in this Gospel. This is the first of the seven miraculous signs by which John attests to Christ’s divine status. This Gospel is structured around these signs, and the word used by John is unique. He uses the Greek word σημεῖον (semeion, “sign” or ἔργον meaning “work”), instead of the term the Synoptic writers normally use for miracle, δύναμις (dynamis, meaning act of power).

This is the first of the Seven Signs, which are:

1. Turning water into wine (2: 1-12);
2. Healing the royal official’s son (4: 46-54), also at Cana;
3. Healing the paralysed man at Bethesda (5: 1-9);
4. Feeding the 5,000 (6: 1-14);
5. Walking on water (6: 15-24);
6. Healing the blind man (9: 1-7);
7. The raising of Lazarus (11: 17-45).

These are completed then by the Greatest Sign, the Resurrection (see 2:18-22).

The seven signs are interspersed with long dialogues and discourses, including the seven “I AM” sayings. In these discourses, Jesus identifies himself with symbols of major significance. There are seven “I AM” statements:

1. I AM the Bread of Life (6: 35);
2. I AM the Light of the World (8: 12);
3. I AM the door of the sheep (10: 7);
4. I AM the Good Shepherd (10: 11);
5. I AM the Resurrection and the Life (11: 25);
6. I AM the Way, the Truth, and the Life (14: 6);
7. I AM the True Vine (15: 1).

In addition, there are Seven Witnesses:

1. John the Baptist (1: 34);
2. Nathaniel (1: 49);
3. Peter (6: 69);
4. Christ (10: 36) – the Central and Greatest witness;
5. Martha (11: 27);
6. Thomas (20: 28);
7. John the Beloved Disciple (20: 31).

And so the first of the seven signs comes on the seventh of the seven days that introduce the Gospel.

The significance of Cana

Last week, we saw how Christ promised the new disciples that he would show them his glory … this morning we see that promise fulfilled in the first sign, at the wedding in Cana.

Last week I also said that the image of the Lamb of God in this Gospel was like a triptych, with the two Johns – John the Baptist at the beginning of the Gospel, and John the Beloved Disciple at the end – as witnesses to who the Lamb of God is. In a similar way, Galilee acts as a geographical enclosure for Christ’s disclosure: Galilee is the first place to behold Christ’s glory, as we see in this story; and Galilee will be the last place to behold his glory, as we will see with the post-Resurrection stories in Chapter 21, and there too we also come across Cana and Nathanael.

Summary of story

While Christ is attending the wedding in Cana with his disciples, the hosts run out of wine. The mother of Jesus tells him: “They have no more wine.” And Jesus replies: “Dear woman, why do you involve me? My time has not yet come.”

His mother then says to the servants: “Do whatever he tells you” (2: 5).

Jesus orders the servants to fill the empty containers with water and to draw out some and take it to the chief waiter. After tasting the water that had become wine, and not knowing what Christ has done, he remarks to the bridegroom that he has departed from the custom of serving the best wine first by serving it last (verses 6-10). John then tells us: “This was the first miracle of Jesus and it was performed to reveal his glory, and his disciples put their faith in him” (verse 11).

This miracle is not mentioned in any of the other three Gospels, although it has parallels with the parable of the New Wine and Old Wineskins.

In the Old Testament, we read promises that there will be an abundance of wine in the time of the Messiah (Genesis 27: 27-28; 49: 10-12; Amos 9: 13-14), especially at the wedding feasts (see Isaiah 62: 4-5). The wine in this story represents the overflowing and abundant blessings of God coming to fruition.


Verse 1:

On the third day: this is not to distract us from the significance of this being the seventh day, but remember that Christ rose on the Third Day. We are to read this story with the benefit of the hindsight of Resurrection faith.

I had a cousin-by-marriage who delighted in the spoiling prank of going down the queues outside the cinemas in Oxford when Love Story with Ryan O’Neal and Ali MacGraw was first showing in 1970 and saying to each person in turn: “She dies in the end.” But you cannot spoil the reader of the Fourth Gospel by telling him or her: “He dies in the end.” That is not the end, and this first sign prepares us, in a way, for the greatest of all signs, beyond the seventh sign.

Cana was a small village about 12 km north-west of Nazareth.

“… and the mother of Jesus was there.” Mary is never named in this Gospel.

Verse 2:

Jesus and his disciples have been invited, together. We don’t know who the bride and groom were. But at weddings new families are formed. No-one is ever the same again. Brothers become brothers-in-law, sisters become sisters-in-law, mothers become mothers-in-law. New families, new bonds of kinship are created. I wonder who was seated with the groom’s family, and who with the bride’s family. Perhaps they were all related in some distant way.

Christ’s arrival shows us that we are all part of God’s family. As the Caroline Divine Lancelot Andrewes puts it, Jesus became our half brother in his fleshly birth to Mary, and adopted us to the Father, and full brotherhood, in his resurrection!

Verse 3:

Note that Mary does not make a request here – she simply observes or passes comment on a matter of fact in her conversation with her son. They have no wine. She is not asking for a miracle.

Verse 4:

It sounds at first as though Jesus is being dismissive, almost as if he is telling his mother to go away and to not bother him. But when Jesus calls his mother “Woman” it is not a dismissive or derogatory term, but a term of great respect, as it is again at the Crucifixion, when he says: “Woman, here is your son” (see 19: 26).

Nevertheless, the hour of his self-disclosure was determined not by Mary’s desire but by God. And that hour, ultimately, is the only other time when John mentions Mary, when Christ is on the Cross.

As we have been comparing these seven days with the first seven days in Genesis, then we can compare the role of the woman in the garden (Eve), who is the man’s companion, with the role of the woman at the wedding feast. Once again, there is the balance between eating and drinking, between being sent out into the world, and being called back to the fullness of the heavenly banquet.

Verse 5:

There is a resigned tone to Mary’s voice. She accepts whatever her Son may say, even if it is not going to turn out to be what she expected. What did she expect? What did she know at this stage? What did she think her Son could say or would do? Notice the connection made here between saying and doing, just as this Gospel also makes the connection between seeing and believing.

Verse 6:

The six stone jars contained water for rites of purification. These were ceremonial rites, not hygienic rites. But each jar contained 20 or 30 gallons, so we’re talking about 180 gallons of wine – roughly speaking, in today’s terms, 1,091 bottles of wine. And because the wine was so good (see 9-10) in those days it would then have water added to it, and this may have double the amount – so perhaps up to 1,500 or 2,000 bottles of wine by today’s reckoning. It was enough to ensure they partied for days, and weddings in the Eastern Mediterranean do go on for days.

Verse 7:

Jesus says … and they do. Why do you think the servants obeyed Mary and then obeyed Jesus? And why wasn’t the steward in control of what was going on at this stage? Was he hiding in embarrassment? Had he headed off to buy some more wine? Had that been a failed venture, like the disciple failed to come back with food when they were sent to Sychar (see Chapter 4)?

Verse 8:

The steward (ἀρχιτρίκλινος, architriklinos) was the superintendent of the dining room, a table master. He was different from the toast-master, who was one of the guests selected by lot to prescribe to the rest the mode of drinking. The table-master was to place in order the tables and the couches, arrange the courses, taste the food and wine beforehand, and so on.

Notice the role of similar people in other Gospel stories. Here and in the parable of the wedding banquet (Matthew 22: 2-14), the attendants have the role of διάκονος (deacon), a waiter, one who executes the commands of another, especially of the master or the architriklinos. The word for the unjust steward (Luke 16: 1-8) is οἰκονόμος (oykonomos), the manager of a household or of household affairs who was free-born or a freed-man who was delegated oversight. We can see here the parallels with the ministry of bishop and priest and of deacon later in the New Testament. Who does the steward at Cana have parallels with?

Verse 9:

As I was preparing these notes, I just thought about those words from the Psalmist: O taste and see that the Lord is good; happy are those who take refuge in him (Psalm 34: 8).

Verse 10:

See how the steward shifts responsibility to the bridegroom. But the truth is that the good wine has been kept until now. Now the best of God’s promises are about to be fulfilled.

Verse 11:

The miracles were not wonders to astound but were signs pointing to Christ’s glory and God’s presence in him. This is the first of the signs. For the second sign see 4: 46-54.

Verse 12:

When the wedding is over, Jesus heads back to Capernaum, which was on the northern shores of the Sea of Galilee. He goes there with his mother, his brothers, and his disciples. New relationships have been formed. Some of them go back as new brothers-in-law, perhaps one of the them was a new father-in-law. Christ calls us into new relationships, with him, with God the Father, and with one another. And in those new relationships, there are new expectations.

Next: The cleansing of the Temple (John 2: 13-25).

Canon Patrick Comerford is Director of Spiritual Formation, the Church of Ireland Theological Institute. This essay is based on notes prepared for a Bible study in a tutorial group with B.Th. and M.Th. students on 21 October 2009.

No comments: